Mobirise


Fejetony 2021

Svěrákovo přání

"Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo…" to nám do nového roku vždy přeje pan Svěrák. Já se k němu přidávám. Jenže - jak říkával abbé Zykan v Solnici - stejně je to na brek…  

A to tehdy nevěděl nic o jakési koroně. Ta nám připome¬nula, že někdy to bez smutku nejde, bez pláče. (To jen lůza se vzteká…) Pěkně jsme se zabydleli v blahobytu, klaníme se technice a dobrému jídlu, máme tolik úžasných možností - a najednou COVID! Škoda, že my křesťané neumíme přesvědčovat, že někdy smutek a pláč uleví, že ostatně život není zábava, ale usilovné hledání jeho posledního smyslu, že koneckonců máme přece evan¬ge¬lium, máme Krista, máme naději... Skrze tu roušku budeme vydechovat dobro a radost… Tak bude jistě spokojen i pan Svěrák... 

Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout. (Franz Kafka).

........................................................................................................ Jan Rybář

Výroky

Nebeský Otče, neprosím tě ani o zdraví, ani o nemoc, ani o život, ani o smrt. Prosím, abys ty sám naklá¬dal mým zdravím a mou nemocí, mým životem i mou smrtí ke své slávě a k mému spase-ní. Jen ty sám víš, co je pro mne prospěšné. Ty sám jsi Pán: učiň, co se tobě jeví dobré. Dávej mi, vez¬mi mně, ale poddej mou vůli vůli tvé. (Matematik a filozof Blaise Pascal). 

Nesmím nechat zplanět ani jedno kněžské povolání. A jsou tady, mezi těmito ženatými mu¬ži.

(Biskup Skryté Církve Felix Maria Davídek, nar. 12.1.1921, tedy před 100 lety).

........................................................................................................ Jan Rybář

Abnormalita Boží

Žijeme teď v době nenormální. Máme čas k úvahám, že vlastně i křesťanství je svým způsobem nenor¬mální, tedy i evangelium, tedy i Bůh. Začíná to Zvěstováním: Počneš a porodíš! Normální odpo¬věď Marie by byla: To tedy ne! Nejsem dosud vdaná. Přece ještě nežiji s mužem! - Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte do Betléma! Je to normální, v noci opustit stáda, nechat je bez dozoru, napos¬pas zlodějům? - V Šalomounově chrámě byl nádherný trůn, ale prázdný: Bůh je nezpodo¬bi-tel¬ný! Co tedy s Vánoci, s narozením Boha v Kristu? Bůh jako dítě? Viděli jste někdy, jak vypadá dítě bezprostředně po opuštění matčina lůna? Víte, k čemu slouží pleny a proč se musí dětem vyměňovat? Pohled do jeslí s krmivem pro zvířata stačí, abychom o Bohu začali smýšlet jinak. Vždyť celý život Ježíše byl abnormální! Např. jeho křest: Jan Křtitel buší tvrdě do hříšníků, to je nor¬mál¬ní. Ale Ježíš je v zástupu, uprostřed nich, s nimi, vyznávajícími hříchy, vstupuje i on do řeky a také žádá křest! To je normální?! Sám Jan se tomu brání, nechce to, ví, že je to absurdní... 

A je v pořádku, abychom my, učedníci Kristovi, žili jen pro blahobyt, dobré jídlo a pití, pro svou prá¬ci a zábavu a nic víc?

V Katolickém týdeníku o tom pěkně píše Kateřina Lachmanová: "Jako křesťané bychom měli mít na 'nenormální doby' docela slušnou průpravu.." To by nás ovšem musel zajímat více řád ducha než řád hmotný (= zázraky, vidění, zjevení, "poselství", důkazy), totiž řád, o němž se na první pohled zdá, že je nepochopitelný, abnormální, ale právě ta "průprava" nám pomůže pochopit něco, co je ostatním skryté, nepřijatelné, nenormální, ba absurdní, co je NADpřirozené.

........................................................................................................ Jan Rybář


Tiché výročí

Před 100 lety 12.1.1921 se narodil PhDr. Dr. Felix Maria Davídek v Chrlicích (dnes část Brna), význam¬ná postava katolického disentu. Už od mládí nesnášel katolické zápecnictví. Ihned po svém kn재ském svěcení 1945 zahájil intelektuální činnost, což se mu po únoru 1948 krutě vymstilo. Byl odsou¬zen na 24 let, z nichž 14 odseděl. Byl činný i ve vězení, čehož je níže podepsaný svědkem. Po pro¬puštění v roce 1964 ve své činnosti pokračoval. Roku 1967 přijal tajně biskupské svěcení ruka¬ma biskupa Jana Blahy (viz Katalog Královéhradecké diecéze 2013, str. 116). Davídek nemluvil o refor¬mách, ale konal. Odvážně, rozhodně, riskantně. Vysvětil desítky otců rodin na kněze, proti vůli svých spolupracovníků i 5 žen, jedna ještě žije (89). Stal se vůdčí osobností skryté církve u nás. Zemřel vyčerpáním roku 1988 v Brně. Po roce 1989 byl prohlašován za blázna a přes jistou snahu kardinálů Špidlíka i Duky bylo jeho stádečko rozprášeno. Bohužel, i v církvi nepřevažuje elita, ale průměr... 

(Literatura: Fiala-Hanuš "Skrytá církev", CDK Brno 1999, Jančařík "Ty jsi kněz navěky" Portál 2020).

........................................................................................................ Jan Rybář

Mobirise
Mobirise

Website Software